Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย

วันที่ 21 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย บ้านสันขวาง หมู่ที่3 ตำบลศรีถ้อย
อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี นายอุดมชัย วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา
เป็นประธานเปิดการประชุม นายณรงค์ วงศ์มณีวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่เเขวงทางหลวงชนบท
เป็นผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เเละข้อเสนอเเนะต่างๆจากภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย เป็นไปตามความเหมาะสมต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content